CS SK PL EN DE

Dostawa bezpłatnie nad 500 PLN

Logowanie
instagram   cenoskok   pinterest   fb
Kategoria
TEREZKA

 

Obchodní podmínky

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

firmy handlowej

VLNIKA s.r.o.

z siedzibą w Dolní Pěna 5, 377 01 Jindřichův Hradec

numer identyfikacyjny [REGON]: 280 64 321

wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach [České Budějovice], sekcja C, pod numerem 15118

dotyczący sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu online zamieszczonego pod adresem internetowym www.vlnika.cz

 1. Przepisy wprowadzające

1.1 Niniejszy regulamin sprzedaży (dalej jako „regulamin sprzedaży”) firmy handlowej VLNIKA s.r.o., z siedzibą Dolní Pěna 5, kod pocztowy 377 01, numer identyfikacyjny [REGON]: 280 64 321, (dalej jako „sprzedający”) określają, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny (dalej jako „kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (dalej jako „umowa kupna”), zawierane między sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej jako "kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego na stronie internetowej umieszczonej pod adresem internetowym www.vlnika.cz (dalej jako „strona internetowa”), a to za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej jako „interfejs internetowy sklepu”).

1.2. Regulamin sprzedaży nie dotyczy przypadków, kiedy osoba, zamierzająca kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zajmuje się zamawianiem towaru w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od regulaminu sprzedaży mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Postanowienia odmienne w umowie kupna mają pierwszeństwo przed ustaleniami regulaminu sprzedaży.

1.4. Postanowienia regulaminu sprzedaży są nieodłączną częścią umowy kupna. Umowa kupna i regulamin sprzedaży zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać brzmienie regulaminu sprzedaży. Niniejsze przepisy nie naruszają praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu sprzedaży.

1.6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW: towar, który pokazuje się w ofercie sklepu internetowego jest W MAGAZYNIE. Po wysprzedaniu lub zamówieniu ostatnich sztuk jest automatycznie usuwany z oferty.

 1. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej kupujący może mieć dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może przeprowadzać zamawianie towaru ze swojego interfejsu użytkownika (dalej jako „konto użytkownika”). W przypadku, gdy umożliwia to interfejs internetowy sklepu, kupujący może przeprowadzać zamawianie towaru również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podawania wszystkich danych prawidłowo i zgodnie z prawdą. W razie jakiejkolwiek zmiany kupujący jest zobowiązany do ich aktualizacji na koncie użytkownika. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez login i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności odnośnie do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia wykorzystywania konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, a to szczególnie w przypadku, gdy kupujący nie wykorzystuje swojego konta użytkownika dłużej niż rok lub w wypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (z regulaminem sprzedaży włącznie).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, a to szczególnie biorąc pod uwagę konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego sprzedającego, ew. konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania komputerowego osób trzecich.

 1. Zawarcie umowy kupna

3.1. Wszelka prezentacja towaru umieszczona na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 nie znajdują zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, i to z podaniem cen poszczególnych towarów włącznie. Ceny towaru są podane włącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi podatkami powiązanymi. Ceny towarów pozostają obowiązujące w czasie, kiedy są pokazywane w interfejsie internetowym sklepu. Poprzez to postanowienie nie jest ograniczona możliwość zawarcia umowy kupna przez sprzedającego na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i przesyłką towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i przesyłką towarów podane na interfejsie internetowym obowiązują wyłącznie w przypadkach, kiedy towar jest dostarczany w ramach terytorium Republiki Czeskiej. Wydatki związane z pakowaniem i przesyłką towarów do pozostałych krajów są negocjowane indywidualnie.

3.4. Po zamówieniu towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera szczególnie informacje o:

3.4.1. zamawianym towarze (kupujący „wkłada” zamawiany towar do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu).

3.4.2. sposobu opłacenia ceny kupna towaru, dane o wymaganym sposobie przesyłki zamawianego towaru i

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie jako „zamówienie”).

3.5. Przed przesłaniem zamówienia sprzedającemu kupujący ma możliwość kontroli i zmiany danych, wpisanych przez siebie w zamówieniu, uwzględniając również stwierdzanie i korektę błędów powstałych przy wpisywaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie sprzedającemu klikając na przycisk „Przesłać zamówienie”. Dane zawarte w zamówieniu są przez sprzedającego traktowane jako prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza kupującemu to otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego, podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „adres elektroniczny kupującego”).

3.6. Sprzedający jest zawsze uprawniony, zależnie od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywane koszty transportu), wymagać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje przez przyjęcie zamówienia (akceptację), które jest przesłane do kupującego przez sprzedającego pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty powstałe dla kupującego przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty podłączenia do Internetu, koszty rozmów telefonicznych) opłaca sobie sam kupujący, przy czym wydatki te nie różnią się od stawki standardowej.

 1. Cena Towaru i Warunki Płatności

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru wg umowy kupna kupujący może uiścić sprzedającemu w następujący sposób:

 • gotówką za pobraniem na miejscu określonym przez kupującego w zamówieniu;
 • kartą płatniczą online lub przelewem internetowym online – w przypadku płatności online płatności przechodzą przez bramkę ComGate

4.2. Wraz z ceną kupna kupujący jest zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu również kosztów związanych z pakowaniem i dostarczeniem towaru w uzgodnionej kwocie. Jeżeli nie jest wyraźnie podane inaczej, poprzez cenę kupna dalej rozumie się również koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej opłaty. Nie podważa to przepisów art. 4.5. regulaminu sprzedaży związanych z obowiązkiem uiszczenia ceny kupna towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem cena kupna jest wymagalna przy przejęciu towaru.

4.5. Sprzedający jest uprawniony, szczególnie w przypadku, gdy nie ma miejsca dodatkowe potwierdzenie zamówienia ze strony kupującego (art. 3.6) wymagać uiszczenia całej ceny kupna jeszcze przed przesłaniem towaru kupującemu. Przepisy § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

4.6. Ewentualnych rabatów od ceny towaru oferowanych kupującemu przez sprzedającego nie można łączyć ze sobą.

4.7. Jeżeli jest to zazwyczaj stosowane w obrocie handlowym lub jeżeli jest tak ustalone przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności przeprowadzanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę po uiszczeniu ceny towaru i przesyła ją w postaci elektronicznej na adres elektroniczny kupującego lub dołącza ją w postaci wydrukowanej do przesyłki z zamówionymi towarami.

4.8. Według § 25 ustawy o ewidencji sprzedaży w przypadku płatności online lub płatności gotówką lub w innych przypadkach, kiedy to ustawa o ewidencji sprzedaży nakazuje, sprzedający jest zobowiązany wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest zobowiązany do zaewidencjonowania online przyjętej sprzedaży w organie podatkowym.  Natomiast w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin. 

4.9. Przez przyjęcie tego regulaminu sprzedaży kupujący wyraża zgodę na to, że paragon wydany według punktu 4.8. niniejszego regulaminu zostanie mu przesłany w formie elektronicznej na mail podany w jego zamówieniu.

 1. Odstąpienie od umowy kupna

5.1. Kupujący bierze pod uwagę, że wg postanowień § 1837 kodeksu cywilnego nie wolno między innymi odstąpić od umowy kupna dotyczącej dostarczenia towaru, który został zmieniony według życzenia kupującego lub dla jego osoby, od umowy kupna o dostarczeniu towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który po dostarczeniu został bezpowrotnie zmieszany z innym towarem, od umowy kupna o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i z powodów higienicznych nie jest możliwy jego zwrot i od umowy kupna na dostarczenie nagrania dźwięku lub obrazu lub programu komputerowego, jeśli ich oryginalne opakowanie zostało naruszone.

5.2. Jeżeli nie ma miejsca przypadek opisany w art. 5.1 lub inny przypadek, kiedy niemożliwe jest odstąpienie od umowy, kupujący ma, na podstawie postanowień § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy kupna do czternastu (14) dni od przejęcia towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostarczenie kilku części, termin ten rozpoczyna się od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi być przesłane do sprzedającego w terminie podanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupujący może wykorzystać formularz oferowany przez sprzedającego, stanowiący załącznik regulaminu sprzedaży.  Kupujący może przesłać odstąpienie od umowy kupna między innymi na adres siedziby sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego office@vlnika.cz.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna wg art. 5.2 regulaminu sprzedaży umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w terminie do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwróceniem towaru sprzedającemu, i to również w wypadku, kiedy towar nie może z powodu swojego charakteru być zwrócony zwykłą przesyłką pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna wg art. 5.2 regulaminu sprzedaży sprzedający zwraca środki pieniężne przyjęte od kupującego w terminie do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, i to w taki sam sposób, w jaki sprzedający przyjął je od sprzedającego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrócenia świadczenia zaoferowanego kupującemu już podczas zwracania towaru przez kupującego lub w inny sposób, o ile sprzedający wyrazi na to zgodę i w ten sposób nie powstaną dla kupującego kolejne koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrócenia środków pieniężnych kupującemu wcześniej niż kupujący zwróci mu towar lub wykaże, że odesłał towar do przedsiębiorcy.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia roszczenia do odszkodowania za szkodę powstałą w towarze względem roszczenia kupującego do zwrotu ceny kupna.

5.6. Do czasu przejęcia towaru przez kupującego sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w każdej chwili. W takim przypadku zwraca kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, i to bezgotówkowo na rachunek podany przez kupującego.

5.7. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymuje prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy przez kupującego, umowa darowizny wygasa odnośnie do takiego prezentu i kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu również zaoferowanego prezentu wraz z towarem.

 1. Transport i dostawa towaru

6.1. W przypadku, gdy sposób transportu jest uzgodniony na podstawie specjalnego wymagania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany umową kupna do dostarczenia towaru na miejsce wyznaczone przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru przy dostawie.

6.3. W przypadku, gdy z powodów leżących po stronie kupującego należy ponownie dostarczać towar w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia kosztów związanych z ponownym dostarczaniem towaru, ew. kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.

6.4. Podczas przejęcia towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do kontroli nienaruszenia opakowania, a w przypadku jakichkolwiek usterek ma niezwłocznie oznajmić to przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji kupujący nie musi przejąć przesyłki od przewoźnika.

6.5. Dalsze prawa i obowiązki stron podczas transportu mogą zmienić szczególne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli są wydane przez sprzedającego.

 1. Prawa wynikające z Wadliwej Realizacji Umowy

7.1.      Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwej realizacji umowy podlegają odpowiednim powszechnie obowiązującym przepisom (szczególnie postanowieniom § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar w chwili przejęcia jest bez wad. Szczególnie sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w czasie przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towar ma właściwości ustalone przez strony, a jeżeli brakuje takiego ustalenia, ma takie cechy, jakie sprzedający lub producent opisał albo których oczekiwał kupujący z uwagi na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich przeprowadzonej,

7.2.2. towar nadaje się do celu podanego przez sprzedającego dla jego użycia lub do celu, do którego zwykle używa się towaru takiego rodzaju,

7.2.3. towar odpowiada jakością albo wykonaniem ustalonej próbce lub projektowi, jeżeli jakość lub wykonanie było uzgodnione według ustalonej próbki lub projektu,

7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub masie i

7.2.5. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.

7.3. Postanowienia zawarte w art. 7.2. regulaminu sprzedaży nie znajdują zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po cenie niższej z powodu wady, dla której uzgodniono tę niższą cenę, na zużycie towaru spowodowane przez jego zwykłe używanie, w przypadku towaru z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, którą towar miał przy przejęciu przez kupującego albo jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada pojawi się w czasie sześciu miesięcy od przejęcia, domniemywa się, że towar był wadliwy już w chwili przejęcia.

7.5. Kupujący stosuje prawa wynikające z wadliwej realizacji umowy u sprzedającego pod adresem jego siedziby, pod którym jest możliwe przyjęcie reklamacji z uwagi na asortyment sprzedawanego towaru. Za moment zastosowania reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar.

7.6. Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być modyfikowane przez regulamin reklamacji sprzedającego.

 1. Dalsze prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa towar na własność poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru.

8.2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania względem kupującego w rozumieniu klauzuli § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

8.3. Sprzedający zapewnia pozasądowe rozstrzyganie zażaleń konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@vlnika.cz. Sprzedający przesyła informację o rozstrzygnięciu zażalenia kupującego na adres elektroniczny kupującego.

8.4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie pozwolenia na działalność gospodarczą. Kontrolę działalności przeprowadza odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad dziedziną ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza w określonym zakresie między innymi nadzór nad dotrzymywaniem ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.

8.5. W ten sposób kupujący przejmuje na siebie niebezpieczeństwo zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 1. Ochrona danych osobowych

9.1. Ochrona danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną jest udzielana przez ustawę nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących swoich danych osobowych. imię i nazwisko, tytuł, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty telefonicznej, numer telefonu, adres IP (dalej wszystko wspólnie tylko jako „dane osobowe”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, a to do celów realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna i do celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również do celów przesyłania informacji kupującemu, w tym także handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie wg tego artykułu nie jest warunkiem, który by sam w sobie uniemożliwiał zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu przeprowadzonym z interfejsu użytkownika sklepu) prawidłowo i zgodnie z prawdą i że jest zobowiązany do informowania sprzedającego o zmianie w swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

9.5. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako przetwórcy. Dane osobowe będą przekazywane przez sprzedającego również następującym przetwórcom, oprócz osób dostarczających towar:

-        dostawcom usług serwerowych, chmurowych lub informatycznych

-        dostawcom usług księgowych i podatkowych 

-        firmie przewozowej – korzystamy z następujących firm przewozowych:

 

 1. Geis Parcel CZ s.r.o.
 2. Česká pošta, s.p. [Poczta Czeska, przedsiębiorstwo państwowe].
 3. Zásilkovna s.r.o. (Przesylkownia)

- firmie ComGate payments, a.s., które prowadzi bramkę płatniczą dla Państwa płatności online za zamówienie, o ile wybiorą Państwo ten sposób płatności

 -         firmie ECOMAIL.CZ, s.r.o., zapewniającej administrowanie adresami mailowymi i tworzenie maili informacyjnych o nowościach w naszym asortymencie, by zaoferować Państwu rabaty lub informować o różnych promocjach, dotyczących produktów lub usług podobnych do tych, które Państwo u nas zamówili obecnie lub wcześniej.

         - Państwa zadowolenie z zakupu sprawdzamy za pośrednictwem kwestionariuszy mailowych w ramach programu „Sprawdzone przez klientów”, w który włączony jest nasz sklep internetowy.  Przesyłamy je Państwu za każdym razem, kiedy robią Państwo u nas zakupy, o ile zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego nie wyrażą Państwo braku zgody na ich przesyłanie. Przetwarzanie danych osobowych dla celów przesyłania kwestionariuszy w ramach programu „Sprawdzone przez klientów” przeprowadzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na badaniu Państwa zadowolenia z zakupu u nas.  Do przesyłania kwestionariuszy, oceny Państwa informacji zwrotnej i analiz naszej pozycji na rynku wykorzystujemy przetwórcę, którym jest operator portalu Heureka.cz; dla tych celów możemy przekazywać mu informacje o zakupionych towarach i Państwa adres mailowy.  
          Państwa dane osobowe nie są przekazane podczas przesyłania kwestionariuszy mailowych żadnemu podmiotowi zewnętrznemu dla jego własnych celów. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść zastrzeżenie przeciwko przesyłaniu kwestionariuszy mailowych w ramach programu „Sprawdzone przez klientów” poprzez wyrażenie sprzeciwu na kolejne kwestionariusze przy pomocy linku w mailu z kwestionariuszem.  W przypadku Państwa sprzeciwu nie będziemy kontynuować przesyłania Państwu kwestionariusza.

9.6. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w postaci drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został pouczony o tym, że chodzi o dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdy kupujący podejrzewałby, że sprzedający lub przetwórca (art. 9.5) przeprowadza przetwarzanie jego danych osobowych, które jest w sprzeczności z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub w sprzeczności z prawem, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne odnośnie do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. zwrócić się do sprzedającego lub przetwórcy o wyjaśnienie,

9.8.2. wymagać, żeby sprzedający lub przetwórca usunął tak powstały stan.

9.9. Jeżeli kupujący zwróci się o informację o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do przekazania mu tej informacji. Sprzedający ma prawo do wymagania za przekazanie informacji według poprzedniego zdania odpowiedniej opłaty, nieprzewyższającej kosztów niezbędnych do przekazania informacji.

9.10. Sprzedający jest zarejestrowany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod numerem XXX.

 1. Przesyłanie informacji handlowych i zapisywanie cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego i następnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookies na jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej można przeprowadzić i realizować zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna, przy czym nie dochodzi do zapisywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę według wcześniejszego zdania.

 1. Doręczanie

11,1, Doręczanie kupującemu może następować na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika lub podany przez kupującego na zamówieniu.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony przez umowę kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony ustalają, że ich stosunek podlega prawu czeskiemu. W ten sposób nie są naruszone prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

12.2. Jeżeli jakiś przepis regulaminu sprzedaży jest nieważny lub nieskuteczny lub stanie się takim, miejsce nieważnych przepisów zajmie przepis, którego sens jest jak najbliższy nieważnemu przepisowi. Poprzez nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie jest naruszona ważność pozostałych przepisów. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub regulaminu sprzedaży wymagają formy pisemnej.

12.3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich:
Kupujący ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy kupna za pośrednictwem Czeskiej Inspekcji Handlowej jako podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich lub za pośrednictwem platformy ODR.
Czeska Inspekcja Handlowa: www.coi.cz
Platforma ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr

12.4. Umowa kupna z regulaminem sprzedaży włącznie jest archiwizowana przez sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.

12.5. Załącznik regulaminu sprzedaży tworzy wzór formularza do odstąpienia od umowy kupna.

12.6. Dane kontaktowe sprzedającego: adres do doręczeń Dolní Pěna 5, 377 01 Jindřichův Hradec, adres poczty elektronicznej info@vlnika.cz, telefon +420 774 245 576.

Dolní Pěna, 09.05.2018 r.

 

Copyright © 2014 VLNIKA.cz, Wszystkie prawa zastrzeżone Facebook

TOPlist

Prowadzone na systemie MajorShop